ALGEMENE VOORWAARDEN JLM Photographics (BTW: BE0741737224)

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen JLM Photographics en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. JLM Photographics heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs.

2. Diensten
Wij zijn enkel gehouden tot de levering van producten en/of tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Alle andere producten en/of diensten worden in rekening van de wederpartij gebracht aan de tarieven van kracht, welke verkrijgbaar zijn op aanvraag. Wat betreft de dienstprestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. Elke klacht betreffende product en/of dienstprestaties moet ons per mail worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de wederpartij en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

3. Vergoeding
Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de JLM Photographics gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de JLM Photographics naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de JLM Photographics onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van JLM Photographics in rekening gebracht, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.

4. Factuur en betaling
De wederpartij zal de factuur van JLM Photographics op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na
factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan JLM Photographics heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op bezwaar.
Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en/of leveringsdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer KBC Bank IBAN BE35 7350 5629 4037. Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de 30 dagen zal een aangetekend schrijven verstuurd worden, houdende ingebrekestelling van betaling. Hierdoor ontstaat voor JLM Photographics een recht op schadevergoeding, waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12 % met een minimum van 50 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.

De wederpartij verricht de aan JLM Photographics verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij reeds aan JLM Photographics heeft verstrekt.

Indien JLM Photographics het verschuldigde bedrag niet binnen de in 6.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van JLM Photographics nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met JLM Photographics dan ook.

Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze de eigendom van JLM Photographics. Het risico gaat echter over op de wederpartij bij contractsluiting.

5. Controle
Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de wederpartij, heeft JLM Photographics na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door JLM Photographics aan te wijzen controleorgaan.
In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de wederpartij. Bovendien zal de wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan JLM Photographics voldoen.

6. Klachten
Klachten inzake geleverde dienstverlening/producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na uitvoering/levering hiervan schriftelijk aan JLM Photographics te worden medegedeeld. JLM Photographics heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

7. Opdracht
Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij JLM Photographics zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische werken en /of diensten te maken en/of te leveren. Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van JLM Photographics. Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.
JLM Photographics heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door JLM Photographics slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan JLM Photographics is geretourneerd.
In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft JLM Photographics recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is JLM Photographics volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en

1

derden met wie JLM Photographics werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

8. Auteursrecht
Het fotografisch werk van JLM Photographics is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen. Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan producten of diensten die JLM Photographics ontwikkelt, blijven haar exclusieve eigendom. Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt. Dit gebruiksrecht is beperkt tot het doel waarvoor de werken werden gemaakt. De vergoeding voor het toegekende gebruiksrecht is begrepen in de prijs van de opdracht.
Op het ogenblik dat de klant de factuur met betrekking tot de opdracht volledig heeft betaald, verkrijgt de klant een niet- exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de producten of diensten die specifiek voor de klant zijn gemaakt.

9. Inbreuk op auteursrecht
Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van JLM Photographics.
Bij inbreuk komt JLM Photographics een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door JLM Photographics gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daad- werkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Naamsvermelding
De naam van JLM Photographics dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt JLM Photographics een vergoeding toe van tenminste 100% van de door JLM Photographics gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van JLM Photographics op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door JLM Photographics tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

10. Persoonlijkheidsrechten
De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van JLM Photographics conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt JLM Photographics een vergoeding toe van tenminste 100% van de door JLM Photographics gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Rechten van derden
De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van derden verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere

rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart JLM Photographics van alle aanspraken ter zake.
JLM Photographics is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

12. Aansprakelijkheid JLM Photographics
JLM Photographics is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van JLM Photographics of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

13. Faillissement/surseance
Zowel JLM Photographics als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft JLM Photographics het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

14. Rechts- en forumkeuze
Enkel het Belgisch recht is van toepassing, tenzij anders vermeld. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het woondistrict van JLM Photographics bevoegd. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

15. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen JLM Photographics en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het woondistrict van JLM Photographics. Indien één van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zouden blijken, blijven de overige voorwaarden van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichts benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.

Tussen enerzijds JLM Photographics, met zetel Jef Denijnlaan 28, 1980 Zemst en anderzijds de wederpartij, hierna vernoemd “licentienemer”.

16. Nietigheid, toepasselijk recht en betwistingen: Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwerkzaam zouden zijn, zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. In dergelijk geval zullen JLM Photographics en de licentienemer gezamenlijk onderhandelen om de ongeldige of onwerkbare bepalingen te vervangen door een bepaling die de geest van deze overeenkomst zo dicht mogelijk benaderd.

17. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
Beelddrager: De drager (media) waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.

JLM Photographics: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.